Snarkskena/apnéskena

I samarbete med sömnlaboratorium och tandtekniker utför vi s k snarkskenor / sömnapnéskenor.

Sömnapné / andningsuppehåll i sömnen, beror på att musklerna i näsa, mun och svalg slappnar av i sömnen och blockerar luftvägarna. Man får ingen luft och syrehalten i blodet minskar medan stresshormonerna ökar. Hjärnan signalerar ett uppvaknande och man börjar åter andas utan att minnas att man faktiskt blivit ”självväckt”. Nattsömnen störs dock vid varje tillfälle.

Andningsuppehållen kan vara upp till 1 minut och kan återkomma hundratals gånger varje natt. Sker denna sömnstörning natt efter natt, år ut och år in, kan det få mycket allvarliga konsekvenser och rentav vara livshotande.

Snarkare med sömnapné är klart överrepresenterade gällande risken att drabbas av en rad allvarliga sjukdomar. Stroke, hjärt-/kärl sjukdom, sockersjuka (diabetes), depression, högt blodtryck är bara några av dessa sjukdomar.

Dessutom vaknar individer med sömnapné aldrig riktigt utvilade. Förutom trötthet är irritation, nedstämdhet, brist på energi och koncentration mycket vanligt. Människor med sömnapné somnar ofta på möten, på bion, framför TV:n och likaså vid bilkörning. Vid trafikolyckor, där föraren somnat vid ratten, är individer med sömnapné starkt överrepresenterade. Relationsproblem är vanliga. Förutom att sömnapné individen ofta är irriterad och kan ha ”kort stubin” så vet de flesta hur påfrestande det kan vara att dela rum med en snarkare…

Övervikt, ärftlighet, alkohol, tobak är vanliga orsaker som påverkar utvecklingen av sömnapné. Det finns även rent kroppsliga faktorer såsom stora halsmandlar, polyper i näsan, sned nässkiljevägg eller överbett som kan resultera i sömnapné.

Dubbelt så många män som kvinnor drabbas.

Vad kan man göra själv?
•Redan en måttlig viktnedgång kan ha en mycket positiv inverkan på andningsuppehållen. Fett samlas även i svalget vilket gör luftvägarna trängre. Individer med övervikt har också en större mage som trycker mot andningsorganen och försvårar andningen.
•Alkohol gör att musklerna slappnar av ännu mer och har en ännu större benägenhet att blockera luftvägarna. Hjärnan ”förslöas” och reagerar inte heller lika snabbt på syreminskningen. Därmed förlängs andningsuppehållen av alkohol. Sömnapné individer bör helst helt undvika alkohol!
•Rökning gör att slemhinnorna svullnar samt att syreupptagningen i lungorna minskar. Det blir svårare att andas vilket ytterligare spär på effekten av sömnapné. Snarkare med andningsuppehåll bör absolut sluta röka!!

Vad gör vi?
Vi samarbetar med sömnlaboratorium där man kan få hjälp med att göra en sömnutredning. Detta gör vi för att kontrollera att snarkning och andningsuppehåll inte har rent medicinska orsaker som eventuellt bör behandlas kirurgiskt (t ex stora halsmandlar som kan avlägsnas). Visar det sig att man lider av sömnapnéproblem utan medicinsk orsak, hjälper vi gärna till med att utforma en s k sömnapnéskena / snarkskena eller kanske bättre en antisnarkskena.

Visar sömntestet hos sömnlaboratoriet att man lider av frekventa andningsuppehåll nätterna igenom, har man möjlighet att få snarkskenan bekostad av Försäkringskassan. Så allvarligt anses tillståndet vara.

Med en snarkskena tvingar man fram underkäken en bit. Detta gör att svalget ”öppnas” och luften får lättare att passera. Snarkningarna och apnéerna minskar eller försvinner därmed. Inte alla sömnapné patienter/snarkare blir helt hjälpta men de allra flesta upplever en tydlig förbättring och vid uppföljande sömntest brukar apnéerna/snarkljuden ha reducerats rejält.

Behandlingen går till så att man gör en undersökning av tänder och käkar. Detta för att kontrollera att inget hindrar användandet av en snarkskena. Käkledsproblem, dåliga eller för få tänder kan t ex utgöra ett hinder. Avtryck tas av båda käkarna och man provar ut hur mycket underkäken kan dras fram. Man ”skapar” ett underbett. Tandteknikern behöver c:a 1-2 veckor på sig för att utforma sömnapnéskenan. Vi kontrollerar sedan att den passar ordentligt. Våra patienter får träna en stund på att sätta in snarkskenan själva samt att ta ut den ur munnen vilket till en början kan upplevas som lite krångligt. Ofta behövs en tids tillvänjning innan man blir helt ”vän” med sin sömnapnéskena.

Vid mycket svår sömnapné kan man behöva en s k CPAP-utrustning som utprovas på sömnlaboratoriet. CPAP är en utrustning bestående av en ansiktsmask kopplad till en kompressor. Denna mycket effektiva apparat ger ett övertryck som håller luftvägarna öppna.